سامانه ستادیار به منظور الکترونیکی نمودن معاملات واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی با رعایت کلیه مراحل مناقصات، مزایده ها و فراخوان ها راه اندازی گردیده است. همچنین اعلام نیازمندی ها و فراخوان های تمامی واحدها و مراکز دانشگاهی در این سامانه در معرض نمایش قرار گرفته و از طریق این سامانه امکان دریافت قیمت های پیشنهادی توسط شرکت های خدماتی صورت می گیرد. این سامانه در مرحله تست می باشد.